hop-dong-bao-hiem

PVI CARE – Cách ghi Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm

Cách ghi Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (Claim form) là một thắc mắc thường gặp. Đây là 1 chứng từ bắt buộc trong bộ hồ sơ thanh toán PVI CARE. Bộ hồ sơ thanh toán gồm có Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (theo mẫu PVI) và toàn bộ hồ sơ khám chữa bệnh.

PVI CARE – Cách ghi Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm Xem chi tiết »